CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

DỰ ÁN THANG LONG HOME - HƯNG PHÚ
Áp dụng từ ngày 01/08/2017 đến hết ngày 30/09/2017
đối với Khách hàng có giao dịch mua nhà ở tại Lô A3, A4, A5
1/ Chính sách hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư đối với Khách hàng vay vốn ngân hàng mua nhà ở:
      * Điều kiện áp dụng:
+ Khách hàng (của Đơn vị môi giới chính thức cho dự án) hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư để đặt mua/mua nhà ở tại Lô A3, A4, A5 và hoàn thành việc thanh toán tiền đợt 01 theo Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư, chậm nhất trước ngày 30/09/2017; và
+ Khách hàng có Giao dịch thành công ký hợp đồng Mua bán nhà ở với Chủ đầu tư và đã hoàn thành thanh toán đủ cho Chủ đầu tư 50% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở; và
+ Khách hàng có vay vốn Ngân hàng đã thực hiện hợp tác với Chủ đầu tư.
      * Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ tối đa của Chủ đầu tư lên đến 3% Giá bán nhà ở (Không có thuế VAT, không có Phí bảo trì).
      * Nội dung chi tiết : Hỗ trợ lãi suất cho Khách hàng vay Ngân hàng mua nhà cho đến khi nhận nhà (thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết) hoặc đến khi đủ số tiền tương đương với mức hỗ trợ 3% Giá bán nhà ở (Không có thuế VAT, không có Phí bảo trì), tùy theo thời điểm nào đến trước.
      * Phương thức, thời điểm hỗ trợ : Hàng tháng Chủ đầu tư chuyển số tiền hỗ trợ cho Khách hàng vào tài khoản của Khách hàng (Tài khoản trên Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Tài khoản theo thông báo bằng văn bản của Khách hàng cung cấp cho Chủ đầu tư) và Khách hàng thực hiện chuyển trả lãi suất cho Ngân hàng.
      * Hồ sơ nhận hỗ trợ lãi suất:
+ Hợp đồng mua bán đã ký với Chủ đầu tư.
+ Xác nhận của Chủ đầu tư về việc Khách hàng đã hoàn thành thanh toán 50% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở.
+ Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Khách hàng và Ngân hàng.
+ Thông báo lãi suất hàng tháng của Ngân hàng gửi Khách hàng và đã được Chủ đầu tư xác nhận.
2/ Chính sách của Chủ đầu tư đối với Khách hàng không vay vốn Ngân hàng:
      * Điều kiện áp dụng:
+ Khách hàng (của Đơn vị môi giới chính thức cho dự án) hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư để đặt mua/mua nhà ở tại Lô A3, A4, A5 và hoàn thành việc thanh toán tiền đợt 01 theo Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư, chậm nhất trước ngày 30/09/2017; và
+ Khách hàng có Giao dịch thành công ký hợp đồng Mua bán nhà ở với Chủ đầu tư và đã hoàn thành thanh toán đủ cho Chủ đầu tư 70% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở; và
+ Khách hàng không vay vốn Ngân hàng.
      * Mức chiết khấu tối đa của Chủ đầu tư: Khách hàng được chiết khấu 3% Giá bán nhà ở (Không có thuế VAT, không có phí bảo trì).
      * Phương thức, thời điểm chiết khấu: Chủ đầu tư chuyển số tiền chiết khấu cho Khách hàng vào tài khoản của Khách hàng (Tài khoản trên Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Tài khoản theo thông báo bằng văn bản của Khách hàng cung cấp cho Chủ đầu tư) sau khi đáp ứng đủ điều kiện và Khách hàng đã bàn giao cho Chủ đầu tư đầy đủ Hồ sơ theo quy định của Chủ đầu tư.
      * Hồ sơ nhận chiết khấu gồm:
+ Hợp đồng mua bán đã ký với Chủ đầu tư.
+ Xác nhận của Chủ đầu tư về việc Khách hàng đã hoàn thành thanh toán 70% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở.

* Ghi chú:      
+ “Giao dịch thành công” : Khách hàng đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở với Chủ đầu tư và đã hoàn thành việc thanh toán theo tiến độ quy định trong Hợp đồng mua bán nhà ở và theo tỷ lệ tương ứng trong chính sách này.
+ “Giá bán nhà ở”: Giá bán nhà ở theo quy định trong hợp đồng mua bán nhà ở bao gồm Giá trị quyền sử dụng đất và Giá trị nhà ở.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

DỰ ÁN THANG LONG HOME - HƯNG PHÚ
Áp dụng từ ngày 18/08/2017 đến hết ngày 30/11/2017
đối với Khách hàng có giao dịch mua nhà ở tại Lô B1, B2, B3
1/ Chính sách hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư đối với Khách hàng vay vốn ngân hàng mua nhà ở:
      * Điều kiện áp dụng:
+ Khách hàng (của Đơn vị môi giới chính thức cho dự án) hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư để đặt mua/mua nhà ở tại Lô B1, B2, B3 và hoàn thành việc thanh toán tiền đợt 01 theo Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư, chậm nhất trước ngày 30/11/2017; và
+ Khách hàng có Giao dịch thành công ký hợp đồng Mua bán nhà ở với Chủ đầu tư và đã hoàn thành thanh toán đủ cho Chủ đầu tư 50% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở; và
+ Khách hàng có vay vốn Ngân hàng đã thực hiện hợp tác với Chủ đầu tư.
      * Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ tối đa của Chủ đầu tư lên đến 9% Giá bán nhà ở (Không có thuế VAT, không có Phí bảo trì).
      * Nội dung chi tiết : Hỗ trợ lãi suất cho Khách hàng vay Ngân hàng mua nhà trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết hoặc đến khi đủ số tiền tương đương với mức hỗ trợ 9% Giá bán nhà ở (Không có thuế VAT, không có Phí bảo trì), tùy theo thời điểm nào đến trước.
      * Phương thức, thời điểm hỗ trợ : Hàng tháng Chủ đầu tư chuyển số tiền hỗ trợ cho Khách hàng vào tài khoản của Khách hàng (Tài khoản trên Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Tài khoản theo thông báo bằng văn bản của Khách hàng cung cấp cho Chủ đầu tư) và Khách hàng thực hiện chuyển trả lãi suất cho Ngân hàng.
      * Hồ sơ nhận hỗ trợ lãi suất:
+ Hợp đồng mua bán đã ký với Chủ đầu tư.
+ Xác nhận của Chủ đầu tư về việc Khách hàng đã hoàn thành thanh toán 50% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở.
+ Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Khách hàng và Ngân hàng.
+ Thông báo lãi suất hàng tháng của Ngân hàng gửi Khách hàng và đã được Chủ đầu tư xác nhận.
2/ Chính sách của Chủ đầu tư đối với Khách hàng không vay vốn Ngân hàng:
      * Điều kiện áp dụng:
+ Khách hàng (của Đơn vị môi giới chính thức cho dự án) hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư để đặt mua/mua nhà ở tại Lô B1, B2,B3 và hoàn thành việc thanh toán tiền đợt 01 theo Hợp đồng đặt cọc với Chủ đầu tư, chậm nhất trước ngày 30/11/2017; và
+ Khách hàng có Giao dịch thành công ký hợp đồng Mua bán nhà ở với Chủ đầu tư và đã hoàn thành thanh toán đủ cho Chủ đầu tư 70% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở; và
+ Khách hàng không vay vốn Ngân hàng.
      * Mức chiết khấu tối đa của Chủ đầu tư: Khách hàng được chiết khấu 10% Giá bán nhà ở (Không có thuế VAT, không có phí bảo trì).
      * Phương thức, thời điểm chiết khấu: Chủ đầu tư chuyển số tiền chiết khấu cho Khách hàng vào tài khoản của Khách hàng (Tài khoản trên Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Tài khoản theo thông báo bằng văn bản của Khách hàng cung cấp cho Chủ đầu tư) sau khi đáp ứng đủ điều kiện và Khách hàng đã bàn giao cho Chủ đầu tư đầy đủ Hồ sơ theo quy định của Chủ đầu tư.
      * Hồ sơ nhận chiết khấu gồm:
+ Hợp đồng mua bán đã ký với Chủ đầu tư.
+ Xác nhận của Chủ đầu tư về việc Khách hàng đã hoàn thành thanh toán 70% Tổng giá bán nhà ở (Bao gồm VAT) theo Hợp đồng mua bán nhà ở.

* Ghi chú:      
+ “Giao dịch thành công” : Khách hàng đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở với Chủ đầu tư và đã hoàn thành việc thanh toán theo tiến độ quy định trong Hợp đồng mua bán nhà ở và theo tỷ lệ tương ứng trong chính sách này.
+ “Giá bán nhà ở”: Giá bán nhà ở theo quy định trong hợp đồng mua bán nhà ở bao gồm Giá trị quyền sử dụng đất và Giá trị nhà ở.

LỊCH THANH TOÁN KHU NHÀ Ở
DỰ ÁN
THANG LONG HOME - HƯNG PHÚ

1/ Giai đoạn ký Phiếu đặt cọc:

Khách hàng đóng 100.000.000 đồng (một trăm triệu VNĐ) ngay khi ký Phiếu đặt cọc.

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Phiếu đặt cọc, chuyển sang Hợp Đồng Đặt Cọc. Chi tiết các đợt đóng tiền như sau:
     * Đợt 1: Ngay sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc, Khách Hàng đóng đủ 10% giá trị hợp đồng (GTHĐ) đã bao gồm khoản tiền đặt cọc 100.000.000đ.
     * Đợt 2: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký Phiếu đặt cọc Khách Hàng đóng tiếp 10% Giá Trị Hợp Đồng.
     * Đợt 3: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký phiếu đặt cọc Khách Hàng đóng tiếp 10% Giá Trị Hợp Đồng.

2/ Giai đoạn ký Hợp Đồng Mua Bán:
Tối đa 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc, Khách Hàng sẽ được chuyển sang ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB). Chi tiết các đợt đóng tiền như sau:
     * Đợt 1: Ngay sau khi ký Hợp Đồng Mua Bán, Khách Hàng đóng tiếp 20% Giá Trị Hợp Đồng.
     * Đợt 2: Trong vòng 08 (Tám) tháng kể từ ngày hai bên ký Phiếu đặt cọc Khách Hàng đóng tiếp 20% Giá Trị Hợp Đồng.
     * Đợt 3: Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày Khách Hàng nhận được thông báo giao nhà, khách hàng đóng tiếp 25% Giá Trị Hợp Đồng.
     * Đợt 4: Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày khách hàng nhận được thông báo hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, khách hàng thanh toán 05% Giá Trị Hợp Đồng còn lại.